---------------------------------
Agencja Power /dawniej Powersport/ specjalizuje się w organizacji imprez firmowych i integracyjnych dla firm, wyjazdów motywacyjnych i okolicznościowych, a także wydarzeń specjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, składania zapytań oraz spotkań podczas których przedstawimy Państwu pełną ofertę oraz stworzymy wyjątkową kreację specjalnie dla Państwa.
    ---------------------------------

Oferta POWERSPORT

 • Imprezy firmowe

  Imprezy firmowe

  Imprezy integracyjne, promocje nowych produktów, wyjazdy motywacyjne, imprezy okolicznościowe to nieodzowne elementy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw konkurencji przygotowaliśmy wiele oryginalnych scenariuszy wykorzystując nowatorskie pomysły oraz najnowsze osiągnięcia techniki.
 • Wyjazdy motywacyjne

  Wyjazdy motywacyjne

  Wyjazdy zagraniczne to najlepsza forma motywacji i uznania zasług pracowników. To także świetny sposób wyrażenia wdzięczności Kluczowym Klientom Firmy za dotychczasową współpracę. Oczywiście pod warunkiem, że będą to wyjazdy dokładnie zaplanowane, bogate w atrakcje i zrealizowane w unikalnych miejscach.
 • Wydarzenia specjalne

  Wydarzenia specjalne

  Od wielu lat organizujemy i wspieramy różnorodne projekty i inicjatywy, łącząc je z podstawowymi wartościami firmy - ciągłego odkrywania nowych, lepszych sposobów działania, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, poszerzania granic możliwości. Zapraszamy do śledzenia Wydarzeń Specjalnych na naszej stronie.

Wyszukiwanie

Logowanie

Koszyk

Koszyk jest pusty

Impreza masowa - jej definicja i wniosek

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia.

Należy pamiętać o złożeniu odpowiednich dokumentów. O tym, jakie dokumenty należy przygotować, gdzie się udać i jak długo przyjdzie nam czekać na decyzję organu administracyjnego, dowiemy się z niniejszego tekstu.

 

Impreza masowa inaczej impreza sportowa jej definicja

Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc wynosi:

na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej — nie mniej niż 1000,
w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż 300.

W przypadku imprezy masowej o podwyższonym ryzyku (w czasie której — jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących — istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji) liczba miejsc wynosi odpowiednio 300 i 200.

Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne.

Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych, organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami.

Organizatorem imprezy masowej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Impreza masowa musi zostać odpowiednio zabezpieczona. W myśl ustawy pod pojęciem zabezpieczenia imprezy kryje się ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Zgodnie z art. 16 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niedozwolone przedmioty,
stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień — wezwania ich do opuszczenia imprezy,
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

Impreza masowa - zezwolenie na przeprowadzenie

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd gminy właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy. Dokumenty składa się w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (lub pokrewnym — nazwa zależy od struktury urzędu).

Wymagane dokumenty

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, składa w urzędzie gminy wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Wniosek adresowany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powinien zawierać:


dane organizatora imprezy,
dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora,
dane kierownika ds. bezpieczeństwa,
informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy,
informację o przewidywanej liczbie widzów,
informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy,
informację o odpłatności za wstęp na imprezę.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub pobrać we właściwym wydziale w urzędzie.

Z przykładowym wnioskiem zapoznamy się tutaj: wniosek (ze strony UM Wrocław).

Do wniosku należy dołączyć:

1) opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach;

2) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

O wydanie tych opinii organizator zwraca się do ww. organów nie później niż na 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;

6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej:

W odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik — co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.
W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób.

7) zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie;

8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy;

9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

10) polisę potwierdzającą ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny);

11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki;

12) informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

13) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.

(art. 6 i 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)

W przypadku imprez organizowanych na drogach publicznych konieczne jest oddzielne zezwolenie.


Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia

Za zezwolenie opłata skarbowa wynosi 82 zł.
Wniosek i załączniki od 1 stycznia 2007 r. nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

W przypadku zmiany terminu imprezy masowej, mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

SKO rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Kontrola imprez

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może przerwać imprezę masową.

Przepisy karne

W myśl art. 21 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Karą grzywny zostaną ukarane osoby, które:

nie wykonują poleceń porządkowych, wydanych na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej przez organizatora imprezy albo służby porządkowe,
wnoszą lub posiadają napoje alkoholowe.

Osoby, przy których znaleziona zostanie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe lub wyroby pirotechniczne, podlegają karze aresztu albo ograniczenia wolności.

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Autor: Magdalena Stec /Gazeta poradnika/

Wniosek o wydanie pozwolenia na imprezę masową.pdf

Zapraszamy do Dziłu: Wydarzenia Specjalne

DMC Firewall is a Joomla Security extension!